Výpočet školného za březen 2020

Školné za březen se platí pouze od 1.3.2020 do 17.3.2020 ( tj. za 12 dní)
Ve výši 216,-Kč ( 390xměsíčně x 22pracovních dní x12 dní provoz)

Upozornění děti s povinnou předškolní docházkou, úplatu neplatí.

Vzhledem k uzavření Mš platbu za měsíc březen uhraďte bezhotovostně na účet č. 0390803369/800
Stravné se vyrovná individuálně až bude Mš znovu otevřená.
Úplatu za následující měsíce, pokud bude maateřká školka uzavřená,nebudeme vybírat.Proto prosíme o pozastavení plateb.
Pokud ji někdo pošle bude oučástí červnového vyčtování.

Zápis do MŠ Unhošť
Proběhne dne 5.5.2020 od 8.00do 16.00hodin v hlavní budově MŠ.Účast dítěte u zápisu není nutná.
S sebou přineste žádost o přijetí,rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.Žádost je ke stažení zde na strankách v rubrice Dokumenty ke stažení.
V'ipoiet Skoln6ho za m6sic biezen 2O2O
5koln6 za biezen se plati pouze od 1.3.2020 do t7.3.2020,ti.t2 dni￾ve v'i 5i 2L6r'- Ki (sgote sirnEl22 pracovnich dnix 12 dni provoz)'
Upozorn6ni: ddti s povinnou piedskolni doch6zkou riplatu neplati.
Vzhledem k uzavieni M5 platbu 5koln6ho za m6sic biezen uhrad'te
bezhotovostnd na fdet d. 0390803369/0800. Stravn6 se vyrovnS individu6lnd,
ai bude M5 znovu oteviena.
Uplatu za ndsledujici mdsice, pokud budg,6nateisk6 Skola zaviena, nebuderhe
vybirat. Proto prosime o pozastaveni plateb. Pokud ji n6kdo po5le, bude
souddsti dervnov6ho vY(dtov6 n f
Vážení rodiče,

vedení MŠ se souhlasem Města Unhošť, jako zřizovatele MŠ Unhošť, rozhodlo o přerušení provozu Mateřské školy Unhošť s účinností od 18. 3. 2020 do odvolání. Toto rozhodnutí bylo učiněno s ohledem na současný závažný epidemiologický stav v ČR. K tomuto opatření přistupujeme i z důvodu minimálního počtu dětí, které do MŠ docházejí v těchto dnech.

Rodiče dětí mohou dle zákona čerpat po dobu 9 dní 60 % platu jako ošetřovné. Svému zaměstnavateli musí předložit žádost potvrzenou školou. Rodiče dětí, které navštěvují MŠ Unhošť, pokud máte zájem o čerpání ošetřovného, napište na email: msunhost@gmail.com.

Děkujeme za pochopení.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one